Medycyna_Nowozytna_24_1 2018-31-45 M.Turos.pdf

Zaburzenia neurologiczne typu afazji w obserwacjach Dominika Jeana Larreya

From: Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną