EN | PL | DE
Autorzy · Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną

Home > Autorzy

Autorzy

Bednarz-Grzybek Renata, dr n. hum., historyk i pedagog, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze: historia lecznictwa uzdrowiskowego, edukacja i wychowanie kobiet, pomoc społeczna w ujęciu historycznym . renatabednarz@o2.pl

Felchner Andrzej – prof. zw. dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim, od 10 lat w Instytucie Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych, aktualnie kierownik Zakładu Historii Oświaty i Wychowania oraz Teorii Kształcenia. Publikacje głównie interdyscyplinarne: historia oświaty, medycyny, regionalna oraz wojskowości, jak również problemy wychowania. felchner@piotrkow.net.pl

Grassmann Magdalena – dr n. med., historyk medycyny, historyk, kierownik Samodzielnej Pracowni oraz Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zainteresowania: historia lecznictwa na terenie Kresów Wschodnich w XIX–XX w., medycyna ludowa, muzealnictwo medyczne w Polsce i na świecie. magdalena.grassmann@umwb.edu.pl

Hombek Danuta – prof. n. hum. w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W swoich badaniach zajmuje się prasą wychodzącą w XVIII w. na terenach Rzeczypospolitej w jej granicach przedrozbiorowych. danuta.hombek@ujk.edu.pl

Izabela Krasińska , dr n. hum., historyk i bibliolog, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania: historia książki i prasy XIX i początków XX w., historia społeczna, gospodarcza, kulturalna i oświatowa ziem polskich w dobie niewoli narodowej, historia uzależnień. izabela.krasinka@ujk.edu.pl

Jagla Jowita – doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki. Zainteresowania: ikonografii a średniowieczna, gest wotywny oraz związki sztuki i medycyny. jovita7@wp.pl

Kowalski Hubert dr n. hum., adiunkt w Zakładzie Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zastępca dyrektora Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, opublikowanych m.in. w: „Roczniku Warszawskim”, „Kronice Zamkowej”, „Kontekstach” i „Pegasusie”. Hubert.Kowalski@adm.uw.edu.pl

Kuźma-Markowska Sylwia – dr n. hum., historyk i amerykanistka, adiunkt w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN, autorka książki Zdrowe matki, chciane dzieci. Ruch kontroli urodzeń w stanie Illinois, 1923–1941 (Warszawa 2009). Zainteresowania: historia kobiet, społeczna historia medycyny oraz gender studies. sylwiakuzma@gmail.com

Kwiatkowska Beata A. – mgr historii, absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. beata.a.kwiatkowska@op.pl

Lusek Joanna , dr n. hum., historyk, pedagog, muzealnik. Kierownik Działu Kresów i Kultur Pogranicza Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, członek Pracowni Organizacyjnych i Prawnych aspektów Historii Medycyny na Śląsku Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania badawcze: historia medycyny i farmacji, historia oświaty i wychowania oraz historia wojskowości, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jenieckiej. joannalusek@op.pl

Magowska Anita – dr hab., kierownik Katedry i Zakładu Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zainteresowania: historia prasy, historia medycyny i farmacji, etyka. anitamagowska@yahoo.com

Marek Anna dr n. hum., historyk, adiunkt Zakładu Historii i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Zainteresowania: historia powstania warszawskiego, historia medycyny i farmacji XIX w. anma99@o2.pl

Ogiewa Monika – mgr historii, doktorantka w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania: życie codzienne w epoce nowożytnej, czego odzwierciedleniem jest przygotowywana dysertacja doktorska o życiu codziennym na dworze księcia szczecińskiego Jana Fryderyka. monika.ogiewa@univ.szczecin.pl

Olczak-Kardas Monika – dr n. hum., adiunkt w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania: historia książki 1918–1939. monika.olczak-kardas@ujk.edu.pl

Paciorek Magdalena , dr n. hum., historyk, adiunkt w Sekcji Historii Nauk Medycznych w Instytucie Historii Nauk PAN w Warszawie. Zainteresowania badawcze: historia medycyny dwudziestolecia międzywojennego i okresu stalinowskiego. magda.pa@op.pl

Paluchowski Piotr , dr n. hum. o specjalności historia nowożytna, asystent Zakładu Historii i Filozofii i Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz adiunkt Działu Historii Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Zainteresowania badawcze: gdański rynek czytelniczy w XVII–XVIII w. (m.in. gazety drukowane, kalendarze), medycyna pomorska okresu nowożytnego (do końca XVIII w.), dzieje oświecenia. piotpal@poczta.onet.pl

Pękacka-Falkowska Katarzyna – dr n. hum. w zakresie historii (specjalność: historia nowożytna), absolwentka socjologii i historii, tłumaczka; adiunkt w Katedrze Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zainteresowania: społeczna historia medycyny, historia ciała, historia dyskursu naukowego, filozofii a nowożytna. pekacka@gmail.com

Płonka-Syroka Bożena – dr. hab., prof., kierownik Zakładu Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierownik Sekcji Antropologii Nauki Instytutu Historii Nauki PAN im. L. i A. Birkenmajerów w Warszawie. Zainteresowania: historia medycyny nowożytnej w Europie w ujęciu porównawczym, antropologia wiedzy, historia kultury i obyczajów w Europie nowożytnej i współczesnej, metodologia historii i historia historiografii i nauki. Główne publikacje: Niemiecka medycyna romantyczna, Warszawa 2007; Medycyna w historii i w kulturze. Studia z antropologii wiedzy, Wrocław 2013; serie wydawnicze: „Antropologia wiedzy”; „Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”; „Antropologia emocji”; „Antropologia miłości”; „Orbis exterior – orbis interior”. bozena@plonka-syroka.pl

Robak Igor J. – prof. dr hab., historyk, kierownik Katedry Nauk Społecznych Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Charkowie. Zainteresowania: historia ochrony zdrowia na Ukrainie w XVIII–XX w. robak@ukr.net

Sławiński Piotr, dr n. hum., historyk. Zainteresowania badawcze: historia społeczna, gospodarcza i oświatowa ziem polskich w dobie niewoli narodowej, historia książki i prasy, kultura religijna.

Srogosz Tadeusz – prof. dr hab., historyk, kierownik Zakładu Metodologii Historii i Historii Historiografii i Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zainteresowania: historia medycyny, historia historiografii, historia administracji, historia wojskowości. tadeusz.srogosz@ajd.czest.pl

Syguda Magdalena – mgr historii, obecnie doktorantka w Instytucie Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zainteresowania: historia medycyny, historia niemieckich obozów koncentracyjnych na ziemiach polskich. syguda.magdalena@tlen.pl

Szarszewski Adam , dr n. med., dr hab. n. hum., adiunkt Zakładu Historii i Filozofii i Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor m.in. opracowań dotyczących dziejów medycyny gdańskiej oraz historii etyki lekarskiej. aszar@gumed.edu.pl

Szymczyk Katarzyna, asystentka w Zakładzie Historii Oświaty i Wychowania oraz Teorii Kształcenia Instytutu Nauk Pedagogicznych Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Zainteresowania badawcze: historia i teorie wychowania oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Tematyka badawcza związana jest z sytuacją dzieci i młodzieży w II Rzeczypospolitej, w szczególności z opieką społeczną kierowaną do najmłodszych.

Ślusarczyk Wojciech , dr n. hum. w zakresie historii, absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, asystent w Zakładzie Historii Medycyny i Pielęgniarstwa Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kustosz w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Specjalizuje się w historii polskiego aptekarstwa. Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.wojciech. sluszarczyk@cm.umk.pl

Turos Maria Joanna – dr n. med., etyk i teolog, pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pasjonat historii medycyny wojskowej przełomu XVIII i XIX w., kolekcjoner. Zajmuje się rekonstrukcją historyczną w jej wymiarze naukowym. maria.turos@wum.edu.pl

Warmuzińska-Wnuk Joanna – dr nauk farm. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. lux13@wp.pl

Wojciechowska Beata – prof. dr hab. UJK, historyk, mediewistka. Zainteresowania: kultura Polski średniowiecznej, obrzędowość, religijność, ekskomunikowani, medycyna średniowieczna. Autorka dwóch monografii, kilkudziesięciu artykułów oraz współredaktorka kilku publikacji. beatawoj@vp.pl

Wypustek Andrzej – dr hab., historyk starożytności i wykładowca w Zakładzie Historii Starożytnej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, tłumacz, eseista i popularyzator nauki. Specjalizuje się w historii życia prywatnego Greków i Rzymian, historii magii w starożytności grecko-rzymskiej oraz wczesnego chrześcijaństwa. wypustek@uni.wrc.pl

Złota Agnieszka – mgr historii (spec. filozoficzno-religioznawcza), mgr filologii polskiej, doktorantka w Instytucie Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zainteresowania: filozofia medycyny, eksperymenty medyczne, choroby obozowe. Autorka dwóch zbiorów poetyckich: Rachunek skupienia (2011), Studium filozofii i upadku (2012). Uczestnik Towarzystwa Literackiego Litwa, członek zespołu redakcyjnego częstochowskiego magazynu literackiego „GALERIA”. agnieszkazlota@poczta.fm