EN | PL | DE
Informacje dla autorów · Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną

Strona domowa > Informacje dla autorów

Informacje dla autorów

  • Redakcja przyjmuje niepublikowane w innych czasopismach prace o charakterze syntetycznym, źródłowym, bibliograficznym lub analitycznym zawierające własne wnioski i refleksje autorów.
  • Objętość nadesłanego artykułu naukowego nie powinna przekraczać 40 000 znaków wraz ze spacjami i przypisami (ok. 20 stron).
 • Prace prosimy przesyłać w jednym egzemplarzu wraz ze streszczeniami o objętości 0,5–1 strona (w językach polskim i angielskim).
 •  Prosimy w streszczeniach angielskich uwzględniać również tytuł artykułu.
 • Tekst artykułu (zapisany również na płycie CD) wraz dodatkowymi dokumentami (poniżej) należy przesłać na adres redakcji. Możliwe jest również przesłanie artykułu, wraz z kompletem dokumentów, drogą elektroniczną na adres e-mail: magda.pa@op.pl

Należy dołączyć:

  • oświadczenie autora o niezłożeniu nadesłanego tekstu w innym wydawnictwie;
  • zgodę na opublikowanie danych osobowych;
  • krótką notkę o autorze, zawierającą m.in. wykształcenie, zawód, instytucję naukową, którą autor prezentuje, zainteresowania badawcze;
  • podanie adresu pocztowego i mailowego do korespondencji;
  • bibliografię artykułu w oddzielnym pliku.
  • Materiałów nieprzyjętych do druku Redakcja nie zwraca.

 

Wymogi tekstu:

 • Nadesłane artykuły winny być napisane czcionką: Times New Roman, rozmiar 12 pkt, interlinia 1,5.
 • Na pierwszej stronie w górnym, lewym rogu zamieszczamy imię i nazwisko autora oraz miasto instytucję afiliującą autora)
 • Tytuł artykułu – na środku czcionką Times New Roman, rozmiar 12 pkt, interlinia 1,5.
 • Słowa kluczowe - trzy, cztery wyrazy
 • Całość tekstu- wyjustowana
 • Wprowadzone w tekście cytaty proszę oznaczać cudzysłowem dalej: zwykłą czcionką – nie kursywą
 •  Prosimy stosować polskie odpowiedniki powtórzonych pozycji, tj. „tamże” czy „dz. cyt.” Prosimy stosować skróty takich wyrazów, jak rok – r. wiek – w., na przykład – np. itp.
 • Ilustracje, zdjęcia, ryciny, podpisane i opatrzone informacją o źródle ich pochodzenia (pod ilustracją), powinny zawierać dokładne wskazanie miejsca ich umieszczenia w tekście artykułu.
 • Pod tekstem prosimy zamieścić krótkie streszczenie artykułu w j. angielskim. Proszę również zamieścić tłumaczenie na j. angielski tytułu artykułu.
 • Przypisy powinny być umieszczone na każdej stronie, pod tekstem.

 

ü  W cytowanych czasopismach prosimy o zachowanie układu: inicjał imienia autora, nazwisko, tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok, tom, numer lub zeszyt, strona, do których cytat nawiązuje.

ü  W książkach zaś: inicjał imienia autora, nazwisko, tytuł (kursywą), miejsce oraz rok wydania, numery stron.

ü  Powołując się na stronę internetową, proszę uwzględniać datę dostępu.