EN | PL | DE
Etyka publikowania · Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną

Home > Etyka publikowania

Etyka publikowania

ETYKA PUBLIKOWANIA I OŚWIADCZENIE O ZAPOBIEGANIU NADUŻYCIOM W trosce o najwyższą jakość publikowanych artykułów naukowych Redakcja, Rada Redakcyjna oraz Rada Naukowa czasopisma „Medycyna Nowożytna Studia nad Kulturą Medyczną” na wszystkich etapach pracy z tekstami naukowymi dbają o przestrzeganie prawa własności intelektualnej, rzetelność prezentowanych na łamach pisma badań naukowych i przestrzegają standardów etycznych ustalonych przez Comitee on Publication Ethics (COPE). Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych. Redakcja, Rada Redakcyjna oraz Rada Naukowa czasopisma „Medycyna Nowożytna Studia nad Kulturą Medyczną” oświadczają, że na ich przestrzeganie nie mają wpływu żadne relacje ze sferą biznesu. W związku z powyższym, ustala się następujące obowiązki zaangażowanych w proces publikacji stron: I. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW Recenzenci tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma „Medycyna Nowożytna Studia nad Kulturą Medyczną” zobowiązują się do: 1. Rzetelnego, obiektywnego recenzowania przedstawionych im artykułów naukowych, w zgodzie ze standardami etycznymi i powstrzymując się od wszelkich form nienaukowej krytyki; 2. Dołożenia wszelkich starań, by podnieść wartość naukową recenzowanych artykułów naukowych; 3. Powstrzymania się od sporządzenia recenzji, jeśli dziedzina, jakiej dotyczą recenzowane artykuły naukowe nie mieści się w ich naukowych kompetencjach lub/i istnieje konflikt interesów pomiędzy Autorem/Autorką a Recenzentem/Recenzentką; 4. Poinformowania Redakcji w sytuacji odkrycia jakichkolwiek naruszeń standardów etycznych w recenzowanych artykułach naukowych, w tym przede wszystkim plagiatów i autoplagiatów; 5. Przestrzegania reguł poufności dotyczących wszystkich informacji związanych z procesem recenzowania. II. OBOWIĄZKI AUTORÓW Autorzy tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma „Medycyna Nowożytna Studia nad Kulturą Medyczną” zobowiązują się do: 1. Złożenia oświadczenia, że wszystkie zawarte w nadesłanych przez nich artykułach naukowych dane są oryginalne i prawdziwe; 2. Złożenia oświadczenia, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do procesu recenzowania w innym czasopiśmie naukowym; 3. Współpracy z Redakcją czasopisma w procesie wymiany informacji dotyczących recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych; 4. Ujawnienia danych o miejscu wcześniejszego opublikowania tekstu naukowego, jeśli jest on w całości lub w części przedrukiem; 5. Ujawnienia źródeł finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane w nadesłanych artykułach naukowych; 6. Ujawnienia pełnej listy autorów nadesłanych artykułów naukowych; 7. Uzyskania zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć); 8. Ujawnienia informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się pojawić w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych. 9. Wyrażenie przez Autora/Autorkę woli publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie „Medycyna Nowożytna Studia nad Kulturą Medyczną” jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń, o których mowa w punktach 1 i 2. III OBOWIĄZKI REDAKCJI Członkowie redakcji czasopisma „Medycyna Nowożytna Studia nad Kulturą Medyczną” zobowiązują się do: 1. Decydowania o publikacji nadesłanych tekstów naukowych, biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd Autora/Autorki; 2. Podejmowania obiektywnych decyzji o przyjęciu artykułów naukowych do druku i udzielania ich Autorom/Autorkom tekstów naukowych wraz z uzasadnieniem; 3. Informowania na stronie internetowej czasopisma o regułach recenzowania nadesłanych tekstów naukowych; 4. Zachowania pełnej anonimowości w procesie recenzowania tekstów naukowych i nieujawniania treści recenzji osobom trzecim; 5. Wycofania się z procesu redagowania tekstu naukowego, jeśli istnieje konflikt interesów z jego Autorem/Autorką; 6. Informowania Autorów o wszelkich sugestiach zmian w tekstach naukowych, wyłączywszy adiustację i korektę.