EN | PL | DE
Informacje dla autorów · Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną

Home > Informacje dla autorów

Informacje dla autorów

Redakcja przyjmuje niepublikowane w innych czasopismach prace o charakterze syntetycznym zawierające własne wnioski i refleksje autorów, o objętości do 50 znormalizowanych stron maszynopisu formatu A4 (60 znaków w wierszu, 30 wierszy) do działu Studia, oraz teksty o charakterze źródłowym, bibliograficznym lub analitycznym (o objętości do 15 stron) do działu Prace analityczne oraz do działów: Recenzje i omówienia, Z archiwów, bibliotek i muzeów oraz Kroniki z życia naukowego.

W dziale Anachronica umieszczamy artykuły o objętości tekstów studyjnych, niemieszczące się w chronologicznym zakresie pojęcia „medycyny nowożytnej”.

Prace prosimy przesyłać w jednym egzemplarzu wraz ze streszczeniami o objętości 0,5–1 strona (w j. angielskim). Prosimy też o dołączenie płyt CD z tekstem zapisanym w programie MS Word dokument. Możliwe jest również przesłanie artykułu drogą elektroniczną na adres: magda.pa@op.pl.

Należy załączyć oświadczenie autora o niezłożeniu nadesłanego tekstu w innym wydawnictwie oraz jego zgodę na opublikowanie danych osobowych (prosimy też o przesłanie krótkiej notki o autorze, zawierającej m.in. informacje o wykształceniu, zawodzie, instytucji naukowej, którą reprezentuje, zainteresowaniach tematycznych). Artykuł powinien również zawierać „słowa kluczowe”.

Nadesłany artykuł podlega wstępnej ocenie redakcji, a następnie kierowany jest do dwukrotnej recenzji. Recenzje negatywne oraz recenzje wymagające poprawek autorskich zostaną przesłane do wiadomości autora wraz z jednym egzemplarzem maszynopisu.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek redakcyjnych i skracania tekstu oraz rezygnacji z materiału ilustracyjnego bez porozumienia z autorem. Redakcja nie zwraca niewykorzystanych materiałów i nie płaci honorariów autorskich, nie są również honorowane recenzje.

Nadesłane artykuły powinny być napisane czcionką Times New Roman w rozmiarze 12 pkt i interlinii 1,5. Przypisy powinny być umieszczone pod tekstem, na każdej stronie. W cytowanych czasopismach prosimy o zachowanie układu: inicjał imienia autora, nazwisko, tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok, tom, numer lub zeszyt, strona, do których cytat nawiązuje. W książkach zaś: inicjał imienia autora, nazwisko, tytuł (kursywą), miejsce oraz rok wydania, numery stron. Prosimy stosować polskie odpowiedniki powtórzonych pozycji, tj. „tamże” czy „dz. cyt.”

W tekście artykułu prosimy stosować skróty takich wyrazów, jak rok (r.), wiek (w.). Liczebniki prosimy zapisywać z zastosowaniem cyfr, np. lata 20., 40., 50. itp. Wskaźnik przypisu w tekście kończący zdanie stawiamy przed kropką. Nagłówki tabel piszemy nad nimi, natomiast nagłówki do wykresów i rycin pod nimi. Przypisy do tabel umieszczamy razem w przypisach dolnych.

Ilustracje, opatrzone informacją o źródle ich pochodzenia (pod każdą ilustracją), powinny zawierać dokładne wskazanie miejsca ich umieszczenia w tekście artykułu. W przypadku umieszczania tekstu na płycie CD zdjęcia i ilustracje prosimy przesyłać w oddzielnym pliku z zaznaczoną ich numeracją i podpisami.

Redakcja